ΠΟΙΟΙ ανακυκλώνουν μαζί μας?

Η ΦΑΙΔΡΑ έχει συνάψει συνεργασίες με αρκετούς ΟΤΑ, εταιρείες αλλά και ξενοδοχεία οι οποίοι μας εμπιστεύονται τη συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων τους.

Ενδεικτικά:

- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Ο εγκεκριμένος φορέας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η ΦΑΙΔΡΑ έχει σύμβαση και συνεργάζεται αδιάλειπτα από το 2006 με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ως ο κύριος μεταφορέας αυτής.

- Chicco

- Melia Hotel Athens

- CITY CIRCUS HOTEL

- ATHENS GATE HOTEL

- N.J.V. ATHENS PLAZA HOTEL

- ROYAL OLYMPIC HOTEL κ.ά
 


footer